top of page

नयाँ

आगमनहरू

입점스페셜

레온느 추억방
레온느최종
MORNING TV
가게안1
KakaoTalk_20200618_211649149
KakaoTalk_20200618_211649149_04
KakaoTalk_20200618_211649149_03
KakaoTalk_20200618_211649149_02
KakaoTalk_20200618_211649149_08
KakaoTalk_20200618_211649149_07

#

बनौं  सदस्य जाँच गर्न

हाम्रो नवीनतम फेसन चश्मा

लियोन अप्टिकल स्टोरको सदस्यतामा सामेल हुनुहोस्

윤하민_0531.JPG

भिजन

목표

विश्वमा उन्नत आँखा हेरचाहमा योगदान गर्दै

​​

बारे

소개

हामी पेशेवर आँखा परीक्षण संग चश्मा को अद्वितीय शैली प्रदान गर्दछ।

कोरियाली अप्टोमेट्री भएको यो एक मात्र स्टोर हो

 

इजाजतपत्र र   कोरिया मा अमेरिकी दृष्टि विज्ञान।  

레온느 안경원의

어원은  독일어와 순우리말 ,

프랑스어의 합성어로서  

소외된 이웃도 세상의 따뜻함으로 이끄는

빛이란 뜻으로, 세련된 디자인의 안경과  

정확하고 전문적인 시력측정으로  

고객님의 눈건강을 지키는 빛이 되고자

하는 마음을 담았습니다।  

 

 

bottom of page