top of page

परिचय

Leonne
Eye care in purity

बारे

 

 

हामी पेशेवर आँखा परीक्षण संग चश्मा को अद्वितीय शैली प्रदान गर्दछ।

कोरियाली अप्टोमेट्री भएको यो एक मात्र स्टोर हो

 

इजाजतपत्र र   कोरिया मा अमेरिकी दृष्टि विज्ञान।  

레온느  안경원의

어원은  독일어와 순우리말 ,

프랑스어의 합성어로서  

소외된 이웃도 세상의 따뜻함으로 이끄는

빛이란 뜻으로, 세련된 디자인의 안경과  

정확하고 전문적인 시력측정으로  

고객님의 눈건강을 지키는 빛이 되고자

하는 마음을 담았습니다। 

हामी तपाईंलाई हाम्रो अद्वितीय फेसन चयन देखाउँछौं !!  

 

bottom of page